Beleidsplan 2018

Beleidsplan 2018

 

BELEIDSPLAN 2018-2023 STICHTING LILY

 

INLEIDING

De Tekeningenverzameling Lily Eversdijk Smulders Stichting (hierna te noemen Stichting Lily) is door mevrouw Mr. Emilie Caroline Henriëtte Eversdijk Smulders (1903-1994) opgericht bij akte op 14 maart 1991 verleden voor Mr. R.J.F. Blokhuis, notaris te Amsterdam.

De doelomschrijving en –verwezenlijking is als volgt verwoord in de oprichtingsakte:
De stichting heeft ten doel het in stand houden en beheren van de kunst- en overige werken van mevrouw mr. E.C.H. Eversdijk Smulders, alsmede het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van deze werken bij het publiek en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 1. het bijeenbrengen en documenteren van de portrettekeningen, figuurschetsen, schilderijen, lithografieën, alle gepubliceerde boeken, dagboeken, plakboeken, foto’s, dia’s, correspondentie en alle overige persoonlijke voorwerpen en zaken die op het leven van mevrouw mr. E.C.H. Eversdijk Smulders betrekking hebben, alsmede het behartigen van alle rechten die aan voormelde zaken kunnen worden ontleend;
 2. het organiseren en verzorgen van tentoonstellingen van bedoelde werken;
 3. het uitgeven van publicaties;
 4. het houden van lezingen;
 5. alle andere wettige middelen, die aan het doel dienstig kunnen zijn.

Stichting Lily heeft een Bestuur, bestaande uit tenminste drie natuurlijke personen. Het Bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Het bestuur vergadert gemiddeld twee keer per kalenderjaar.
Sinds de oprichting heeft de Stichting Lily in lijn met bovengenoemde doelomschrijving en –verwezenlijking al tal van activiteiten ontplooid.
Stichting Lily staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling ( ANBI ).

BELEID 2018-2023

Dit Beleidsplan bevat een beschrijving van de belangrijkste plannen op dit gebied voor de periode 2018-2023.

 • Instandhouden van de collectie
 • Hiertoe wordt zorg gedragen voor een goede en veilige opslag en het onderhouden en indien nodig het restaureren van alle tot de collectie van Stichting Lily behorende voorwerpen.
 • Ontsluiten en verder digitaliseren van de collectie
 • Hiertoe wordt gebruik gemaakt van state of the art technische middelen zoals een website en DVD’s en daarnaast van boeken, publicaties en prentbriefkaarten.
 • Biografie Lily
 • Er wordt gewerkt aan de afronding en publicatie van de biografie.
 • Tentoonstellingen
 • Hiertoe zal Stichting Lily ernaar streven zelf tentoonstellingen te organiseren dan wel medewerking te verlenen aan door anderen te organiseren tentoonstellingen.
 • Lezingen
 • Er zullen lezingen worden gehouden. Voor dit doel zullen pro-actief contacten met geïnteresseerden in binnen- en buitenland worden onderhouden.
 • Nieuwsbrieven en/of nieuwjaarskaart
 • Periodiek wordt een nieuwsbrief en/of nieuwjaarskaart met vermelding van recente ontwikkelingen rond en activiteiten van Stichting Lily naar belangstellenden gestuurd.
 • Documentaire
 • Er wordt gedacht aan het verlenen van medewerking aan het maken van een documentaire over het leven en de werken van Lily Eversdijk Smulders
 • Brochure
 • Er wordt gedacht aan het vervaardigen van een brochure over Stichting Lily en haar activiteiten.

FINANCIËN

De basis van het vermogen van Stichting Lily is gevormd door de verkrijging uit de nalatenschap van mevrouw mr. E.C.H. Eversdijk Smulders. Daarnaast kunnen fondsen worden verworven door schenkingen, subsidies, erfstellingen, legaten en alle andere verkrijgingen en baten.
De doelstelling van het beheer van het vermogen is instandhouding van dit kapitaal. De rendementen van dit kapitaal zullen worden aangewend voor de financiering van de activiteiten voortvloeiende uit het beoogde doel van de Stichting Lily. De samenstelling van het vermogen wordt jaarlijks verantwoord in de Jaarrekening.

april 2018