Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015

 

1. Het Bestuur

Het Bestuur van de Tekeningenverzameling Lily Eversdijk Smulders Stichting telt per
31 december 2015 vier leden, t.w.:
Mw. Drs. E.M. Andriesse Voorzitter
Mw. M.H. Besselink Secretaris
Mw. Mr. M. van Dijk Penningmeester
Mw. Drs. C.D.E. Carmio Bestuurslid

Het Bestuur heeft in 2015 tweemaal vergaderd.

In de statuten van Stichting Lily is bepaald dat benoeming van bestuursleden plaatsvindt voor een aaneengesloten periode van drie jaar. Een bestuurslid is terstond herbenoembaar. De zittingstermijnen zijn door het bestuur vastgelegd in een rooster van aftreden. Ella Andriesse (aantreding 14-03-1991) is per 19 mei 2015 afgetreden, maar werd vervolgens voor 3 jaar herbenoemd.

Rooster van aftreden:
Cassandra Carmio (aantreding 25-10-1995) – 2016
Marijke Besselink (aantreding 27-08-2007) – 2016
Mildred van Dijk (aantreding 09-10-1996) – 2017
Ella Andriesse (aantreding 14-03-1991) – 2018

2. Doelstelling

De stichting heeft ten doel het in stand houden en beheren van de kunst- en overige werken van mevrouw Mr. E.C.H. (Lily) Eversdijk Smulders, alsmede het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van deze werken bij het publiek.

Het Bestuur streeft naar inventarisatie, en waar mogelijk aankoop van schilderijen of tekeningen van de hand van mevrouw Eversdijk Smulders in het bezit van particulieren. Het Bestuur beoogt hiermee de collectie te completeren.

In het jaar 2015 heeft het Bestuur van de Stichting getracht gestalte te geven aan deze doelstelling door het ontplooien van onderstaande activiteiten.

3. Beheer/aankoop tekeningen en schilderijen en fotoarchief

De tekeningencollectie is ondergebracht in het Museon, Den Haag. Het archief van Lily, alsmede haar foto’s en dia’s zijn ondergebracht in het depot te Weesp. De olieverfschilderijen en meubels van Lily zijn in opslag bij de firma Coulance Euromovers BV, Vlaardingen.

Het Bestuur is altijd alert op Lily-materiaal dat wordt aangeboden.

  • De stichting heeft van een particulier twee olieverfschilderijen van Lily gekocht; een grachtentafereeltje en een stilleven.
  • Het Bestuur heeft een map ontvangen met 18 pentekeningen van Arabische muziekinstrumenten en musici, die Lily in 1952 enige tijd in Ramallah (destijds Jordanië) op een Quaker school had gemaakt ter illustratie van een boek ‘Song of the Arab’ van de Amerikaan Rolla Foley. Uiteindelijk echter zijn de tekeningen niet in dit boek opgenomen.
    De tekeningen zijn voor ons een prachtige aanvulling op onze collectie.
  • Dankzij een oplettende medewerker van Archiefdienst Erfgoed Leiden en Omstreken is een tot dan toe onbekend affiche van kunstenares Lily Eversdijk Smulders aan de vergetelheid onttrokken. Het affiche, gemaakt in 1925 ter gelegenheid van het 5de lustrum van de VVSL (Vereniging van Vrouwelijke Studenten Leiden) is in art déco stijl en toont een studente, gekleed in Charlestonmode, die het toenmalig ideaalbeeld van de moderne vrouw uitdroeg. Het affiche stond als Vondst van de Week op de website van ELO en we kozen het ook als onderwerp voor onze Nieuwjaarskaart.

4. Fotoarchief

Willem van den Berg, van Fotoscan Den Haag heeft al het werk van Lily (tekeningen en foto’s) gedigitaliseerd.

5. Internationaal

Nepal
het Taragaon Museum in Kathmandu, Nepal, dat in 2014 geopend is, heeft een CD-RW met elf van Lily’s Nepalese portretten ontvangen.
Jeruzalem
In het American Colony Hotel in Jeruzalem hangt het olieverfportret dat Lily in 1952 in Jeruzalem maakte van Bertha Spafford Vester, de toenmalige eigenaresse van het hotel.

Het Vriendenbestand bestaat eind 2015 uit 341 particulieren en 78 overige adressen (organisaties en buitenland).

6. Beleidsplan

Het Beleidsplan 2013-2018 is in november 2013 door het Bestuur goedgekeurd en is – via een link – via de website toegankelijk.

7. ANBI-status

Stichting Lily staat als Algemeen nut beogende instelling (ANBI) bij de Belastingdienst geregistreerd. Het publiceren van de vereiste gegevens gebeurt via de website van de Kennisbank Filantropie.