Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016

 

1. Het Bestuur

Het Bestuur van de Tekeningenverzameling Lily Eversdijk Smulders Stichting telt per
31 december 2016 vier leden, t.w.:
Mw. Drs. E.M. Andriesse Voorzitter
Mw. M.H. Besselink Secretaris
Mw. Mr. M. van Dijk Penningmeester
Mw. Drs. C.D.E. Carmio Bestuurslid

Het Bestuur heeft in 2016 tweemaal vergaderd.

In de statuten van Stichting Lily – opgericht in 1991 – is bepaald dat benoeming van bestuursleden plaatsvindt voor een aaneengesloten periode van drie jaar. Een bestuurslid is terstond herbenoembaar. De zittingstermijnen zijn door het bestuur vastgelegd in een rooster van aftreden. Cassandra Carmio (aantreding 25-10-1995) en Marijke Besselink (aantreding 27-08-2007) zijn per 4 augustus 2016 afgetreden, maar vervolgens voor 3 jaar herbenoemd.

Rooster van aftreden:
Mildred van Dijk (aantreding 09-10-1996) – 2017
Ella Andriesse (aantreding 14-03-1991) – 2018
Cassandra Carmio (aantreding 25-10-1995) – 2019
Marijke Besselink (aantreding 27-08-2007) – 2019

2. Doelstelling

De stichting heeft ten doel het in stand houden en beheren van de kunst- en overige werken van mevrouw Mr. E.C.H. (Lily) Eversdijk Smulders, alsmede het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van deze werken bij het publiek.

Het Bestuur streeft naar inventarisatie, en waar mogelijk aankoop van schilderijen of tekeningen van de hand van mevrouw Eversdijk Smulders in het bezit van particulieren. Het Bestuur beoogt hiermee de collectie te completeren.

In het jaar 2015 heeft het Bestuur van de Stichting getracht gestalte te geven aan deze doelstelling door het ontplooien van onderstaande activiteiten.

3. Beheer/aankoop tekeningen en schilderijen en fotoarchief

De tekeningencollectie is ondergebracht in het Museon, Den Haag. Het archief van Lily, alsmede haar foto’s en dia’s zijn ondergebracht in het depot te Weesp. De olieverfschilderijen en meubels van Lily zijn in opslag bij de firma Coulance Euromovers BV te Vlaardingen.
Het hele Lily-archief (tekeningen, foto’s en de geluidsopnames van de interviews van Ella Andriesse met Lily is inmiddels gedigitaliseerd door Willem van den Berg (Fotoscan, Den Haag).

Het Bestuur is altijd alert op Lily-materiaal dat wordt aangeboden. In 2016 zijn enkele tekeningen verworven:

  • Een tekening van een mullah (islamitische geestelijke) uit Isfahan, Iran, waarvan een verwante tekening zich in onze collectie bevindt.
  • Uit een particuliere collectie drie tekeningen: 1. een liggend naakt meisje; 2. een portret van het meisje Zoubida uit de Sahara; 3. het portret van de Tibetaanse jongen uit Lhasa.

4. 25-jarig bestaan Stichting Lily

In 2016 bestond Stichting Lily 25 jaar. Ter gelegenheid hiervan hebben de Vrienden van Stichting Lily in juni 2016 een overdruk ontvangen van het eerder dat jaar verschenen artikel in NFg Fotografisch Geheugen (nr. 88) : Een kunstenares in beeld. De fotografie van Lily Eversdijk Smulders, geschreven door Ella Andriesse. Op 31 oktober is het 25-jarig bestaan gevierd met een feestelijke lunch in Hotel Okura, waarvoor naast de bestuursleden ook oud-bestuurslid Frieda Stegeman was uitgenodigd.

5. Contacten

Nepal
Stichting Lily onderhoudt goede contacten met het Taragaon Museum te Kathmandu, Nepal. Het museum heeft dit jaar een tekening van Lily aangekocht, waarvan Stichting Lily een duplo heeft in de collectie.

6. Vriendenbestand

Het Vriendenbestand bestaat eind 2016 uit 338 particulieren en 77 overige adressen (organisaties en buitenland).

7. Beleidsplan

Het Beleidsplan 2013-2018 is in november 2013 door het Bestuur goedgekeurd en is – via een link – via de website toegankelijk.

8. ANBI-status

Stichting Lily staat als beogende instelling (ANBI) bij de Belastingdienst geregistreerd. Het publiceren van de vereiste gegevens gebeurt via de website van de Kennisbank Filantropie.