Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017

1. Het Bestuur

Het Bestuur van de Tekeningenverzameling Lily Eversdijk Smulders Stichting telt per
31 december 2017 vier leden, t.w.:
Mw. Drs. E.M. Andriesse Voorzitter
Mw. M.H. Besselink Secretaris
Mw. Mr. M. van Dijk Penningmeester
Mw. Drs. C.D.E. Carmio Bestuurslid

Het Bestuur heeft in 2017 eenmaal vergaderd.

In de statuten van Stichting Lily – opgericht in 1991 – is bepaald dat benoeming van bestuursleden plaatsvindt voor een aaneengesloten periode van drie jaar. Een bestuurslid is terstond herbenoembaar. De zittingstermijnen zijn door het bestuur vastgelegd in een rooster van aftreden. Mildred van Dijk (aantreding 09-10-1996) is per per 21 september 2017 afgetreden, maar vervolgens voor 3 jaar herbenoemd.

Rooster van aftreden:
Ella Andriesse (aantreding 14-03-1991) – 2018
Cassandra Carmio (aantreding 25-10-1995) – 2019
Marijke Besselink (aantreding 27-08-2007) – 2019
Mildred van Dijk (aantreding 09-10-1996) – 2020

2. Doelstelling

De stichting heeft ten doel het in stand houden en beheren van de kunst- en overige werken van mevrouw Mr. E.C.H. (Lily) Eversdijk Smulders, alsmede het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van deze werken bij het publiek.

Het Bestuur streeft naar inventarisatie, en waar mogelijk aankoop van schilderijen of tekeningen van de hand van mevrouw Eversdijk Smulders in het bezit van particulieren. Het Bestuur beoogt hiermee de collectie te completeren.

In het jaar 2017 heeft het Bestuur van de Stichting getracht gestalte te geven aan deze doelstelling door het ontplooien van onderstaande activiteiten.

3. Beheer/aankoop tekeningen en schilderijen en fotoarchief

De tekeningencollectie is ondergebracht in het Museon, Den Haag. Het archief van Lily, alsmede haar foto’s en dia’s zijn ondergebracht in het depot te Weesp. De olieverfschilderijen en meubels van Lily zijn in opslag bij de firma Coulance Euromovers BV te Vlaardingen. Het hele Lily-archief (tekeningen, foto’s/dia’s en de geluidsopnames van de interviews van Ella met Lily uit 1989) is gedigitaliseerd.

Het Bestuur is altijd alert op Lily-materiaal dat wordt aangeboden. In 2017 is onderstaande verworven:

  • Tibetaanse man met dolk, aangekocht voor € 150,-
  • Vijf babytekeningen, 1942/43, aangekocht voor € 200,-

Regelmatig krijgt de stichting ’tekeningen’ van Lily aangeboden, die kalenderplaten blijken te zijn van twee kalenders, die in de jaren `50 en `60 zijn uitgekomen. Om de stroom aanbiedingen wat af te remmen, zijn 25 kalenderbladen op de website van Stichting Lily opgenomen.

4. Lily in ‘1001 Vrouwen uit de 20ste eeuw’

Lily is opgenomen in het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland/1001 Vrouwen. Z ij wordt ook opgenomen in het boek `1001 vrouwen in de 20ste eeuw’ dat in oktober 2018 in druk zal verschijnen, zie: http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon o.l.v. Els Kloek (hoofdredacteur) en Fernie Maas. Lily is in het lexicon opgenomen onder de naam Smulders, in verband met hun dubbele namen-beleid. Ook onder Eversdijk is ze te vinden.
Ten behoeve van ‘1001 vrouwen’ vond op dinsdag 19 september 2017 een benefietavond plaats in ‘De Rode Hoed’ in Amsterdam. Hier werd aangekondigd dat het Amsterdam Museum op 3 oktober 2018 de tentoonstelling “1001 Vrouwen in de 20ste eeuw” opent. Er worden t.z.t. keuzes gemaakt aan wie er aandacht zal worden besteed. Het bestuur laat weten dat we bereid zijn materiaal van Lily in bruikleen af te staan t.b.v. de tentoonstelling en dat we aan het project, indien gewenst, een passende financiële bijdrage willen geven.

5. Contacten

Huis Marseille, Amsterdam
In het begin van het jaar heeft de stichting een digitale portfolio met begeleidende brief naar het museum gestuurd in de hoop op een fototentoonstelling. Het werk past niet in het huidige programma van Huis Marseille. Wellicht in de toekomst wel.

Horniman Museum, Londen
In antwoord op onze hernieuwde vraag of het Horniman Museum aandacht zou willen besteden aan het werk van Lily liet het museum weten dat de twee antropologie-galerijen in het Horniman-museum Londen worden heringericht. Daarnaast kwam er een nieuw plan voor het tentoonstellen van grafiek en tekeningen. Zodra dat er is kan er gekeken worden of het werk van Lily hierin past.

Particulier
Verworven: stapeltje Lily boeken en een correspondentiemap.
Het Vriendenbestand bestaat eind 2017 uit 340 particulieren en 77 overige adressen (organisaties en buitenland).

6. Beleidsplan

Het Beleidsplan 2013-2018 is in november 2013 door het Bestuur goedgekeurd en is – via een link – via de website toegankelijk.

7. ANBI-status

Stichting Lily staat als algemeen nut beogende instelling (ANBI) bij de Belastingdienst geregistreerd. Het publiceren van de vereiste gegevens gebeurt via de website van de Kennisbank Filantropie.