Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

> Download als pdf

1. Het Bestuur

Het Bestuur van de Tekeningenverzameling Lily Eversdijk Smulders Stichting telt per 31 december 2020 vier leden, te weten:
Mw. Drs. E.M. Andriesse Voorzitter
Mw. M.H. Besselink Secretaris
Mw. Mr. M. van Dijk Penningmeester
Mw. Drs. C.D.E. Carmio Bestuurslid

Het Bestuur heeft in 2020 tweemaal vergaderd.

Vanwege de geldende coronamaatregelen in een door de coronacrisis gedomineerd jaar was de vergadering op 9 november van dit jaar online.
In de statuten van Stichting Lily – opgericht in 1991 – is bepaald dat benoeming van Bestuursleden plaatsvindt voor een aaneengesloten periode van drie jaar. Een Bestuurslid is terstond herbenoembaar. De zittingstermijnen zijn door het Bestuur vastgelegd in een rooster van aftreden. Mildred van Dijk (aantreding 09-10-1996) is per 17 juli 2020 afgetreden, maar vervolgens voor 3 jaar herbenoemd.

Rooster van aftreden:
Ella Andriesse (aantreding 14-03-1991) – 2021
Cassandra Carmio (aantreding 25-10-1995) – 2022
Marijke Besselink (aantreding 27-08-2007) – 2022
Mildred van Dijk (aantreding 09-10-1996) – 2023

2. Doelstelling

De stichting heeft ten doel het in stand houden en beheren van de kunst- en overige werken van mevrouw Mr. E.C.H. (Lily) Eversdijk Smulders, alsmede het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van deze werken bij het publiek. Het Bestuur streeft naar inventarisatie, en waar mogelijk aankoop van schilderijen of tekeningen van de hand van mevrouw Eversdijk Smulders in het bezit van particulieren. Het Bestuur beoogt hiermee de collectie te completeren.
In het jaar 2020 heeft het Bestuur van de Stichting getracht gestalte te geven aan deze doelstelling door het ontplooien van onderstaande activiteiten.

3. Beheer/aankoop tekeningen en schilderijen en fotoarchief

De tekeningen, alsmede haar foto’s en dia’s, zijn ondergebracht in het Museon, Den Haag. Het archief van Lily is ondergebracht in het depot te Weesp. De olieverfschilderijen en meubels van Lily zijn in opslag bij de firma Coulance Euromovers BV te Alkmaar.

Het hele Lily-archief (tekeningen, foto’s/dia’s en de geluidsopnames van de interviews van Ella met Lily uit 1989) is gedigitaliseerd. Een inventarisatie van het gedigitaliseerde materiaal moet nog volgen. Op de website van Stichting Lily staat een stukje over het Fotoarchief, met daarbij zo’n twintig foto’s. Het Fotoarchief wordt openbaar gemaakt als de biografie over Lily klaar is.

Het Bestuur is altijd alert op Lily-materiaal dat wordt aangeboden. We hebben een schoenendoos met zaken van Lily ontvangen. Het betreft o.a. briefkaarten aan haar gericht met bijzondere postzegels, maar ook schetsen van patronen van haar hand (van jurken die zij gemaakt heeft). De schenker is in bezit van een door Lily gesigneerde litho van een Indonesisch jongetje (Umar).

4. Documentaire over Lily

Mede vanwege de coronacrisis heeft de voortgang van de mogelijke dubbeldocumentaire/film over Lily Eversdijk Smulders en Eveline Bennett vertraging opgelopen. Voor we verdere stappen ondernemen willen we eerst opheldering ten aanzien van enkele zaken.

5. Museum van Wereldculturen

In december 2020 is tussen de Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen en de Stichting Lily de Licentieovereenkomst Auteursrecht getekend betreffende het werk van Lily Eversdijk Smulders dat zich in de collectie van het Nationaal Museum voor Wereldculturen bevindt.

6. Nieuwjaarskaart

Voor de nieuwjaarskaart 2021 is gekozen voor het thema Verbinding. We zullen aandacht besteden aan het feit dat stichting Lily in 2021 dertig jaar bestaat.
Gekozen is voor een foto van een Tibetaanse jongen, die Lily maakte in Patan, Nepal in 1961.

7. Opslag Euromovers

In 2020 zouden we een bezoek brengen aan Euromovers in Alkmaar ter beoordeling van de Lily zaken in opslag zoals haar meubels en kleding. De Heer Burger (taxateur) zou ons bij dit bezoek vergezellen. Helaas kon dit bezoek vanwege de coronacrisis geen doorgang vinden. We stellen het tot nader order uit.

8. ANBI-status

Stichting Lily staat als algemeen nut beogende instelling (ANBI) bij de Belastingdienst geregistreerd. Het publiceren van de vereiste gegevens gebeurt via de website van de Kennisbank Filantropie.

9. Beleidsplan

Het Beleidsplan 2018-2023 is – via een link – via de website toegankelijk.