Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

> Download als pdf

1. Het Bestuur

Het Bestuur van de Tekeningenverzameling Lily Eversdijk Smulders Stichting telt per 31 december 2021
vier leden, te weten:
Mw. Drs. E.M. Andriesse Voorzitter
Mw. M.H. Besselink Secretaris
Mw. Mr. M. van Dijk Penningmeester
Mw. Drs. C.D.E. Carmio Bestuurslid

Het Bestuur heeft in 2021 eenmaal vergaderd. Vanwege de geldende coronamaatregelen in een, wederom door de coronacrisis gedomineerd jaar, was de vergadering op 19 april van dit jaar online.
In de statuten van Stichting Lily – opgericht in 1991 – is bepaald dat benoeming van Bestuursleden plaatsvindt voor een aaneengesloten periode van drie jaar. Een Bestuurslid is terstond herbenoembaar. De zittingstermijnen zijn door het Bestuur vastgelegd in een rooster van aftreden. Ella Andriesse (aantreding 14-03-1991) is per 19 april 2021 afgetreden, maar vervolgens voor 3 jaar herbenoemd.

Rooster van aftreden:
Cassandra Carmio (aantreding 25-10-1995) – 2022
Marijke Besselink (aantreding 27-08-2007) – 2022
Mildred van Dijk (aantreding 09-10-1996) – 2023
Ella Andriesse (aantreding 14-03-1991) – 2024

2. Doelstelling

De stichting heeft ten doel het in stand houden en beheren van de kunst- en overige werken van mevrouw Mr. E.C.H. (Lily) Eversdijk Smulders, alsmede het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van deze werken bij het publiek. Het Bestuur streeft naar inventarisatie, en waar mogelijk aankoop van schilderijen of tekeningen van de hand van mevrouw Eversdijk Smulders in het bezit van particulieren. Het Bestuur beoogt hiermee de collectie te completeren. In het jaar 2021 heeft het Bestuur van de Stichting getracht gestalte te geven aan deze doelstelling door het ontplooien van onderstaande activiteiten.

3. Beheer/aankoop tekeningen en schilderijen en fotoarchief

De tekeningen van Lily, alsmede haar foto’s en dia’s, zijn ondergebracht in het Museon, Den Haag. Haar archief is ondergebracht in het depot te Weesp. Het hele Lily-archief (tekeningen, foto’s/dia’s en de geluidsopnames van de interviews van Ella met Lily uit 1989) is gedigitaliseerd. Op de website staat een stukje over het Fotoarchief, met daarbij zo’n twintig foto’s. Het Fotoarchief zal volledig worden ontsloten als de biografie klaar is.

Het Bestuur is altijd alert op Lily-materiaal dat wordt aangeboden. In 2021 zijn twee kaarten met afbeeldingen van Lily-tekeningen (Voor het Kind) verworven.
en
Via de mail kreeg het Bestuur twee litho’s met een handtekening plus opdracht van Lily onder ogen. De litho’s zijn afkomstig van een vrouw die met Lily in het verzet zou hebben gezeten. Helaas ontbreken hierover verdere gegevens. De twee litho’s zijn in particulier bezit.

4. Opslag Euromovers

De olieverfschilderijen en meubels van Lily zijn in opslag bij de firma Euromovers, die inmiddels zijn verhuisd naar Alkmaar. Zodra de coronamaatregelen versoepeld worden en we toegang kunnen hebben in Alkmaar beraden we ons op verdere stappen aangaande eventuele restauratie en conservering van meubels en voorwerpen.

5. Documentaire over Lily

We hebben besloten af te zien van de dubbeldocumentaire/film over Lily Eversdijk Smulders en Eveline Bennett. De komende tijd onderzoeken we de mogelijkheden rond een Nederlandse productie.

6. Beleidsplan

Het Beleidsplan 2018-2023 is – via een link – via de website toegankelijk.

7. ANBI-status

Stichting Lily staat als algemeen nut beogende instelling (ANBI) bij de Belastingdienst geregistreerd. Het publiceren van de vereiste gegevens gebeurt via de website van de Kennisbank Filantropie.

8. Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

ABN AMRO heeft de stichting geattendeerd op het feit dat op 1 juli 2021 alle verenigingen en stichtingen dienen te voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). WBTR is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid, die door Stichting Lily worden onderschreven en, voor zover van toepassing, worden nageleefd.

9. Nieuwjaarskaart

Voor de nieuwjaarskaart 2022 hebben we gekozen voor een portret van een jonge Tibetaanse vrouw, met aan de binnenkant van de kaart een foto van Lily met een Tibetaanse familie.